№12 / 2015

  1. Bulusheva M.K., Savina A.A., Sheichenko V.I., Goryainov S.V., Sokol'skaya T.A., Tropina N.S.
  2. Mingalev P.G., Zinkin K.A., Shirokih K.E., Mudzhaeva R.C., Fedotcheva T.A., Strelkova L.B., Rzheznikov V.M., Shimanowskii N.L.
  3. Tsitsilin A.N., Pugach L.V.
  4. Nevidomovа E.V., Nevidomova М.А., Nevidomov А.М.
  5. Tambiev A.H.
  6. Asrarov M.I., Komilov E.J., Ergashev N.A., Pozilov M.K., Eshbakova K.A., Toshmatov Z.A., Tashbekova M.X.
  7. Babkina I.V., Ten E.A., Kuznetsov I.N., Bondarev A.V., Schupak M.Yu., Soloviev Yu.N., Boulitcheva I.V., Aliev M.D., Kushlinskii N.E.
  8. Tsyganok S.I.