№4 / 2017

  1. Sheichenko V.I., Azarkova A.F., Meshkov A.I., Timoshina V.A., Sheichenko O.P., Ferubko E.V., Kurmanova E.N.
  2. Zvereva V.I., Semkina O.A., Saibel O.L.
  3. Usov K.I., Guskova T.A., Yushkov G.G., Mashanov A.V.
  4. Fedorova T.N., Gavrilova S.A., Morozova M.P., Devyatov А.А., Berezhnoy D.S., Stvolinsky S.L.
  5. Babkina I.V., Timofeev Y.S., Soloviev Yu.N., Bulycheva I.V., Aliyev M.D., Kushlinskii N.E.
  6. Sidelnikov N.I., Pushkina G.P., Bykova O.A.
  7. Gatiatulina E.R., Popova E.V., Polykova V.S., Skalnaya А.А., Agletdinov E.F., Nikonorova E.A., Skalny A.V., Tinkov A.A.