№11 / 2015

  1. Kuregyan A.G., Peczynski S.V., Zilfikarov I.N.
  2. Savin P.S., Savina T.A., Tsybulko N.S., Tertichnaya Ju.M.
  3. Balakina M.V., Okhotnikova V.F., Semkina O.A.
  4. Nikitina Z.K., Gordonova I.K., Yakovleva M.B., Kh. Ch. Zon
  5. Rudakova I.P., Gashkova O.V., Syuropyatov B.Ya., Chaschina S.V., Chekryushkina L.A.
  6. Pozdnуakova T.A., Bubenchikov R.A.
  7. Totskaya S.A., Grjaznov M.U., Korotkih I.N.
  8. Skalny A.V., Tinkov A.A., Berezkina E.S., Kiyaeva E.V., Alidzhanova I.E., Shitova E.V.
  9. Zambulaeva N.D., Zhamsaranova S.D.
  10. Kachalin D.S., Okhotnikova V.F., Kachalina T.V., Tolkachev O.N., Kunakova N.A.