№11 / 2021

  1. Teplyashina E.A., Kutyakov V.A., Shadrina L.B., Salmina A.B.
  2. Kryshkina G.G., Vysokogorskiy V.E., Sokolova M.A., Strelchik N.V
  3. Gudinskaya N.I., Nikolaev A.A.
  4. Galchenko A.V., Ranjit R.
  5. Dodokhova M.A., Safronenko A.V., Kotieva I.M., Milaeva E.R., Shpakovsky D.B., Trepel V.G., Alkhuseyn-Kulyaginova M.S., Kotieva V.M.
  6. Batyrova G.A., Amanzholkyzy A., Umarova G.A., Tlegenova Zh.Sh., Kononets V., Mamyrbayev A.A., Zharmakhanova G.M.
  7. Vishnyakov E.V., Terninko I.I., Yu.E. Generalova, Toporkova V.I.
  8. Danilova E.A., Osinskaya N.S., Kurbanov B.I., Ahmedov Ya.A., Khusniddinova S.Kh.
  9. Skalny A.A.