№8 / 2018

  1. Sidelnikov N.I., Tkhaganov R.R.
  2. Savina T.A., Myasnikova S.B., Savin P.S.
  3. Khokhlova S.V., Kushlinsky D.N.
  4. Orlova T.V., Nesterova A.V., Ogneschikova N.D.
  5. Kuramagomedov M.K., Musayev A.M., Guseynova Z.A., Aliev A.M., Radjabov G.K.
  6. Sharaf A.H., Bondareva E.D., Kryshen K.L., Pozharitskaja O.N., Makarova M.N.
  7. Kurmanova E.N., Ferubko E.V., Strelkova L.B., Panin V.P., Kurmanov R.K., Panina M.I.
  8. Makiev G.G., Gurina A.E., Gabolaeva N.A.