№11 / 2019

  1. Bagirova N.S., Dmitrieva N.V., Petukhova I.N., Grigoryevskaya Z.V., Tereshchenko I.V.
  2. Kulyak O.Yu., Adamov G.V., Radimich A.I., Saibel O.L
  3. Legonkova O.A., Vasiliev V.G., Bozhkova S.A., Terekhova R.P., Ogannisyan A.S., Grigoriev M.M., Vinokurova T.I., Chililov A.M., Akhmedov B.G.
  4. Islamova F.I., Kuramagomedov M.K., Musaev A.M., Radzhabov G.K.
  5. Totskaya S.A., Grjaznov M.Yu., Cyganok S.I., Savchenko O.M.
  6. Krasnov V.V., Volodina T.V., Dubinskaya V.A, Bondar N.V., Nikiforov V.S.
  7. Tinkov A.A., Ajsuvakova O.P., Kuzmicheva A.P., Skalny A.V., Dzhavakhyan М.А.
  8. Savinova N.V., Danilova O.V., Naumova N.G., Perevedentseva S.E., Trofimova S.R.