№7 / 2018

  1. Bykov V., Matveychuk I.
  2. Razuvaeva Ya.G., Khargeev D.V., Toropova A.A., Olennikov D.N.
  3. Malankina E.L., Tkacheva E.N., Al Karavi H., Kozlovskaya L.N.
  4. Gulmurodov I.S., Sharopov F.S., Ergasheva G.N.
  5. Khokhlova S.V., Kushlinsky D.N.
  6. Ajsuvakova O.P., Skalny A.V.
  7. Kodentsova V.M., Vrzhesinskaya O.A.
  8. Grabeklis A.R., Zhegalova I.V., Skalnaya A.A., Mazaletskaya A.L., Simakova S.A., Skalnaya M.G.
  9. Salnikova E.V., Sizentsov A.N., Kwan O.V., Salnikova V.I., Sizentsov Ya.A.