Нажмите на эту строку чтобы перейти к Новостям сайта "Русский врач"

Перейти
на сайт
журнала
"Врач"
Перейти на сайт журнала "Медицинская сестра"
Перейти на сайт журнала "Фармация"
Перейти на сайт журнала "Молекулярная медицина"
Перейти на сайт журнала "Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии"

№11 / 2020

  1. Luzhanin V.G., Ponkratova A.O., Whaley A.K., Grishukova E.A., Yakovlev G.P.
  2. Вochanova E.N., Gackich I.V., Potupchik T.V., Veselova O.F., Nozdrachev K.G.
  3. Ligacheva A.A., Rechetov Y.E., Avdeeva E.Yu., Danilets M.G., Trofimova E.S., Sherstoboev E.Yu., Belousov M.V.
  4. Grigorkevich O.S., Mokrov G.V., Zolotov N.N., Barchukov V.V., Kryzhanovskii S.A., Gudasheva T.A.
  5. Razuvaeva Ya.G., Markova K.V., Toropova A.A., Olennikov D.N.
  6. Grabeklis A.R., Skalnaya A.A., Mazaletskaya A.L., Ajsuvakova O.P.
  7. Zagoskina N.V., Lapshin P.V., Nazarenko L.V., Sazhina N.N.
  8. Nguyen Van Zhang, Vu Thi Ngoc Diep, Pham Khanh Huyen, Kalashnikova E.A., R.N. Kirakosyan.