№10 / 2019

  1. Aydakova A.V., Shatalov D.O., Kedik S.A. Tverdokhlebova A.M., Demenyuk P.Y., Belyakov S.V., Ivanov I.S., Bogunova I.V., Aksenov A.V., Gromakova A.I., Evstafieva K.S.
  2. Kurkin V.A., Ryazanova T.K., Kurkina A.V., Pervushkin S.V., Petrukhina I.K., Agapov A.I.
  3. Lopachev A.V., Lopacheva O.M., Kulichenkova K.N., Kulikova O.I., Fedorova T.N.
  4. Urbagarova B.M., Taraskin V.V.
  5. Bobyleva R.I., Savin P.S.
  6. Goncharuk E.A., Nazarenko L.V., Zagoskina N.V.
  7. Deryagina V.P., Ryzhova N.I., Kirsanov K.I., Savluchinskaya L.A., Golubkina N.A.
  8. Vasilyeva I.N., Bespalov V.G., Semenov A.L., Tochilnikov G.V.
  9. None